Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

Sık Sorulan Sorular

C-1:  Özellikle ikinci dünya savaşından sonraki dönemde dünyada hızlı nüfus artışı, köyden kente göçün hızlanması, arsa fiyatlarındaki artış ve bunlara paralel olarak müstakil ev yapımını imkansız hale getirmiştir… Devamı için tıklayınız.

 1. Kötü site yönetimi/yönetici kat malikleri kurul toplantısına katılmayan malikler tarafından seçilir.
 2. Yaptıklarınız kadar yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz
 3. Ey site muhasebe sorumlusu “BİRİNCİ VAZİFEN ZAMANINDA VE TAM OLARAK AİDATLARI TOPLAMAKTIR”…devamı için tıklayınız

C-3:Hukuk kurallarının başlıca amacı insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Ancak kurallara uyma mecburiyeti açısından hepsi aynı düzeyde değildir.

Emredici hukuk kuralları: Bireylerin, aksine bir tutum takınmaları mümkün olmaksızın muayyen bir davranışta bulunmasını emreden kurallardır. Kesin ve bağlayıcıdır, aksi kararlaştırılamaz. Uyulması mutlak surette zorunludur. Emredici kurallar olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde tezahür eder. Ya bir şeyi yapmak, yerine getirmek şeklinde bir davranışta bulunmasını ister ki buna kanunun emretmesi denir, ya da bir davranışı yapmamasını ister ki buna da kanunun yasaklaması denir…devamı için tıklayınız

C-4:   634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahsen, depo, gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elveri şli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir( KMK:MD-1). Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (kat mülkiyeti) arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet …devamı için tıklayınız

C-5: ARSA PAYI anagayrimenkulün yönetiminde söz sahibi olma durumu ile haklardan faydalanma ve yükümlülüklere katılma oranlarını belirler. ARSA PAYI oranı o arsa üzerindeki anayasa ile teminat altına alınan mülkiyet hakkının da bir yansımasıdır. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının hız kazandığı günümüzde kentsel dönüşüm yasasına göre afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için alınacak kararlarda ARSA PAYLARININ önemi çok büyüktür, çünkü sahip oldukları hak ve yükümlülükler ARSA PAYI ile orantılıdır. Kamulaştırmalarda da bağımsız bölümlere ödenecek bedel ARSA PAYI dikkate …devamı için tıklayınız

C-6:…ARSA PAYLARININ bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, ARSA PAYLARININ yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir”. (KMK:3.b)Görüldüğü gibi dava açma yetkisi sadece kat maliki veya kat irtifakı sahibi veya mirasçılarına aittir. Bağımsız bölümlere hiç ARSA PAYI özgülenmediği veya değerleriyle orantılı ARSA PAYI özgülenmediği hallerde ARSA PAYININ yeniden düzeltilmesi için mahkemeye başvurulabilir. Bu davanın bütün kat maliklerine yöneltilmesi gerekir. Dava açan kişi her şeyden önce iyi niyetli olmalıdır. Davacının kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasını isteyenlerden olduğu ve resmi senette ...devamı için tıklayınız

S-7:  Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı ARSA PAYI da birlikte geçer; ARSA PAYI, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yolu ile de geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış ARSA PAYI bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden ARSA PAYINI da kayıtlar…devamı için tıklayınız

C-8: Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, ARSA PAYLARI oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait ARSA PAYI ile oranlıdır.”(KMK: MD-16) demek suretiyle ortak yerlere ARSA PAYLARI oranında …devamı için tıklayınız

C-9: KMK nun 74 ncü maddesi “Bu bölümde öngörülen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kanunda yer alan bütün hükümler, toplu yapılar hakkında da aynen veya kıyas yoluyla tatbik edilir” demek suretiyle ARSA PAYI ile ilgili düzenlemelerin toplu yapılar içinde geçerli olduğunu belirtmiştir. Ancak ARSA PAYININ toplu yapılarda uygulanmasında bazı problemler karşımıza çıkmaktadır. Tek parsel toplu yapılarda her hangi bir problem yoktur ama KMK:MD-20 deki paylaşım komşu …devamı için tıklayınız

C-10: KMK: MD-2/a’ya göre eklenti: “Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere” denir.

Nelerin eklenti sayılacağı ise KMK: MD-6/1 de belirtilmiştir. Buna göre “Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur. Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapının oturduğu ...devamı için tıklayınız

C-11: Kat mülkiyetinde kat maliklerinin haklarını dört başlık altında inceleyebiliriz.

 1. Bağımsız bölüm üzerindeki hakları. Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, medeni kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.(KMK:MD-15)

Kat mülkiyetli taşınmazlardaki bağımsız bölümlerin her biri ayrı bir taşınmaz statüsündedir, yani bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkı ...devamı için tıklayınız

C-12:

 1. Genel:

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbir inin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına …devamı için tıklayınız

C-13: Sigorta; genel anlamda önceden ödenen pirim karşılığında, bir kimsenin yada bir şeyin çeşitli risklere karşı ilerde karşılaşabileceği zararı gidermek için, bu işle uğraşan bir kuruluşla yapılan bağlantı sözleşmesidir. Burada riskler ortak bir havuzda birleştirilir ve risk oluştuğunda zarar havuzdan karşılanır. Aslında bu sistemde herkes birbirinin zararını öder, böylece kimse tek seferde büyük meblağlar ödemek zorunda kalmaz.

Apartman ve sitelerde 3 çeşit sigorta söz konusudur. Bunlar;

Ortak alan sigortası …devamı için tıklayınız

C-14:  2013 yılından önce apartman ve sitelerde sık-sık problem konusu olan mesken olarak görünen yerlerde avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik bürolarının açılması, 30 NİSAN 2013 Tarihli ve 28633 Sayılı “Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile açıklığa kavuşturulmuştur.

BU TARİHTEN (30 NİSAAN 2013) İTİBAREN AVUKATLIK BÜROLAR VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER KAT MALİKLERİNDEN İZİN ALMADAN MESKEN OLAN YERLERDE FAALİYET GÖSTEREBİLİRLER. BU KONUDA YÖNETİM PLANINDAKİ AKSİNE HÜKÜMLER UYGULANMAZ.

Adı geçen…devamı için tıklayınız

C-15: KMK. Md. 20 ve 21 ilke olarak ortak giderlere katılma borcundan ve sigorta yapılması halinde sigorta giderlerinden bağımsız bölümü kullanma ve yararlanma hakkına sahip olan kat malikini sorumlu tutmuştur (asıl sorumlu). Kat maliki; bağımsız bölümünü bizzat kullanma mecburiyeti olmadığı için kiraya verebilir veya sükna (oturma) yada intifa (kullanma) hakkını başkasına devredebilir.

Kat malikinin bağımsız bölümünün kullanma …devamı için tıklayınız

C-16: Hukuki anlamda kişi; Hukuki ilişkilere taraf olabilen, hak sahibi ve yükümlü (alacaklı/borçlu) olabilen hukuk öznesidir.

Hukuk nazarında kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılırlar.

Gerçek kişiler (hakiki kişiler); insanlardır. Irk, cins, dil, din Vb. farklılıklar gözetilmeksizin bütün insanlar birer kişidir. İnsanların hak sahipliği sağ doğmak kaydıyla ana rahminde başlar, doğumla kişilik sahibi olurlar.

Tüzel kişiler: Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek bağımsız bir varlık halinde örgütlenmiş olan, hukuk düzeninde kendilerine…devamı için tıklayınız.

C-17: Anagayrimenkulde yönetim ile ilgili üç organ vardır. Bunlardan ikisi yönetim birisi ise denetim organıdır. Bu organlar;

 1. Kat malikleri kurulu (genel kurul) = YASAMA…devamı için tıklayınız

C-18: Kat mülkiyeti birliğinin en önemli organı kat malikleri kurulu(Genel kurul) dur. Bu kuruldan bahsedebilmek için malik sayısı ve bağımsız bölüm sayısı iki den fazla olmalıdır. Anagayrimenkul, Kat Malikleri Kurulunca (Genel Kurul) yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.(KMK. MD:27). Yönetim; Anagayrimenkulün ( Anagayrimenkul; Arsa ile beraber ana yapı, ortak yerler, bağımsız bölüm ve eklentilerden….devamı için tıklayınız

 1. Anagayrimenkulü sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca vereceği kararlara göre yönetmek.
 2. Kat malikleri arasında, veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve karara bağlamak.
 3. Aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) anagayrimenkulün yönetimini vermek. Bunun için yapılacak seçimde yöneticiyi/yönetim kurulunu kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçmek….devamı için tıklayınız

C-20: YÖNETİM PLANI BİNALARIN /TOPLU YAPILARIN(SİTELERİN) ANAYASASI, HÂKİMİN KARARININ ÖNCELİKLİ DAYANAĞIDIR.

Sanayileşme ile birlikte şehirlere hızlı göç ve artan şehir nüfusu sonucunda gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal koşullar konut ihtiyacını arttırarak insanları toplu yapılarda yaşamaya yöneltmiştir.

Önceleri birkaç bloktan oluşan tek parsel üzerinde inşa edilmiş toplu yapılar (siteler)ortaya çıkmış ama bunlar yetersiz kalınca birden çok parsel üzerinde kurulu adeta küçük bir kasabayı andıran ortak yolları, alt yapı tesisleri ve sosyal alanları (Havuz, Oyun parkı, Marketler, Çarşılar, Spor alanları)olan …devamı için tıklayınız

C-21: 09.01.2010 günlü kat malikleri kurulu toplantı tutanağının 7. Maddesinde KATILANLARIN TÜMÜNÜN OYLARI ile toplantı tutanağının altının divan başkanlığı ve üyeleri tarafından imzalanmasına karar verildiği, alınan bu karar uyarınca toplantıda alınan kararların ayrı bir kağıda yazılarak altının divan heyetince imzalandığı, bunun karar defterine yapıştırıldığı ve …devamı için tıklayınız

C-22: Kat mülkiyeti ilişkisinin en önemli organı kat malikleri kuruludur. Bu kurul belli bir düzen içinde toplanmalı, çalışmalı ve karar almalıdır. Uygulamada kat malikleri kurulunu “divan” “başkanlık divanı” “divan kurulu” gibi isimler verilen kurullar yönetmektedir. Bu kurulların kaynağı tamamen uygulamadır, KMK da bu kurullar yoktur. Uygulamada üstelik bu kurullara toplantıya katılanların/mevcudun “oy çokluğu “ile toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de verilmektedir.

Kat mülkiyeti ilişkisinin özel kanunu olan KMK da kurul toplantılarının şekline dair açık hükümler bulunmamaktadır. Ancak …devamı için tıklayınız

C-23: KMK:MD-30 da Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin SAYI VE ARSA PAYI bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı KATILANLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUDUR denilmektedir. Kanun …devamı için tıklayınız

C-24: Kanun koyucu bazı yönetim işlerini diğerlerine göre daha önemli görmüş ve bu işler için nitelikli çoğunluk aramıştır. Bu nitelikli çoğunluklar aşağıdadır.

 1. Çifte çoğunluk gerektiren işler.
 2. Beşte dört çoğunluk isteyen işler.
 3. Oy birliği isteyen işler.
 4. Çifte çoğunluk isteyen işler:

Bu işlerin yapılabilmesi için bütün kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğunun oyu gerekmektedir. Kanun bu işleri tek tek saymıştır.

 1. Yönetici (veya yönetim kurulu üyesi) tayini(seçimi):
 2. Denetçi (veya denetim kurulu üyesi) tayini(seçimi):…devamı için tıklayınız

C-25:

 1. Olağan kat malikleri kurulu toplantısında karar yeter sayısı sağlanmak şartıyla gündeme yeni maddeler eklenebilir.

Olağanüstü kat malikleri kurulu toplantıları sıkı şekil şartına tabidir ve gündeme bağlılık esastır. Olağanüstü toplantıya çağrı yazısında …devamı için tıklayınız

C-26: Toplantı zamanı: KMK. MD: 29 kurulun toplanma zaman ve usullerini hükme bağlamıştır. “Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen …devamı için tıklayınız

C-27:“Önemli bir sebebin çıkması halinde, YÖNETİCİNİN VEYA DENETÇİNİN VEYA KAT MALİKLERİNDEN ÜÇTE BİRİNİN istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, TOPLANTI SEBEBİDE bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. (KMK. MD:29/b) Anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili olarak kat maliklerinin toplanıp karar almasını gerektiren önemli bir sebebin ortaya çıkması durumunda kat malikleri her zaman toplanabilir. Sebebin önemli olup olmadığını belirleme yetkisi …devamı için tıklayınız

C-28:

*Doğrudan kat malikine yapılır.

*Bağımsız bölüm maliki birden fazla ise her malike ayrı ayrı yapılır.

*AÇIKÇA YETKİ VERİLMEMİŞSE VEKİLE ÇAĞRI YAPILMAZ

*Kiracıya, intifa hakkı sahibine yada bağımsız bölümü herhangi bir nedenle kullanan kişiye çağrı yapılmaz.

*Bağımsız bölümü bizzat kullanmayan kat malikine tebligat TEBLİGAT KANUNU EK. MD-1 e göre tebliğ edilmelidir.( Bu konu daha önce anlatılmıştı).

Olağanüstü toplantı çağrısı toplantı sebebini de içermelidir. Böylece kat malikleri toplantıda ne görüşeceklerini bilerek hazırlıklı gelme imkanı …devamı için tıklayınız

C-29:

                                                                              

ÖRNEK SİTESİ

SİTE YÖNETİMİ

ATATÜRK CAD. CUMHURİYET MAH. NUMARA: 19

ÇANKAYA / ANKARA

 

29 EKİM 2018

SAYI                       : 2018 /009

KONU                    : DUMLUPINAR SİTESİ A-2 BLOK KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN (OLAĞANÜSTÜ) TOLANTISI HK.

 

                                               SAYIN

                                               Gökhan GÖLGELİOĞLU

                                               A-2 BLOK, DAİRE: 23 KAT MALİKİ

 

Dumlupınar Sitesi  …..devamı için tıklayınız

C-30:

Kat maliklerinin oy hakkı malik olmalarından kaynaklanan ve vazgeçemeyecekleri bir haktır.

KMK: MD-30. “Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.” Bağımsız bölümün büyük veya küçük olmasının, dükkan veya konut olmasının bir önemi yoktur, oy hakkını sayı olarak etkilemez.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun MALİK OLDUĞU BAĞIMSIZLERİN SAYISI NE OLURSA OLSUN, SAHİP OLACAĞI OY SAYISI BÜTÜN OYLARIN ÜÇTE BİRİNDEN (1/3 ünden) FAZLA OLAMAZ, OY HESABI YAPILIRKEN KESİRLER GÖZ ÖNÜNE ALINMAZ. Bu suretle fazla bağımsız bölüme sahip olan kişilerin yönetimde tek başına etkili olmalarının önüne geçilmiş olur.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade (fazla) maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri biri veya dışarıdan seçtikleri birisi temsil eder. Toplantıya tüm paydaşlar katılabilir ama oylamada içlerinden seçtikleri birisi oy kullanabilir...devamı için tıklayınız

VEKALETNAME (TEMSİL BELGESİ)

 

           ÖRNEK SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULUNA (DİVAN BAŞKANLIĞINA)

 

01/01/2018 tarihinde saat 10:00 da site sosyal tesisinde (yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 09/01/2018 tarihinde aynı yer ve saatte) yapılacak olan örnek sitesi A-BLOK olağan (olağanüstü) kat malikleri kurulu(genel kurul) toplantısına katılamayacağımdan…devamı için tıklayınız

C-32. KMK : MD-32 : “Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek KARARLARA göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli (külli halefiyet: Mirasta bir mal varlığının bütün olarak, yani aktif ve pasifleriyle/borçlarıyla tek bir işlemle bir kimseden başka bir kimseye geçmesidir)ve cüzi (Mirasta cüzi halefler miras bırakanın borçlarından sorumlu değillerdir.) halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya …devamı için tıklayınız

C-33:KMK: MD-33 “Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine…devamı için tıklayınız

C-34: Bir arsa üzerinde ilerde kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı), bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak hakkı sahibi) denir.(KMK :MD-2/c) Kat irtifaktı kurulduğunda bir bina yoktur ve inşaatın tamamlanıp tamamlanmayacağı da belirsizdir. Arsa üzerinde binanın yapımı tamamlanıp ….devamı için tıklayınız

C-35:

 1. Kat irtifakı sahipleri, yapıya zamanında başlanılması ve onun süresi içinde ve şartlarına uygun bir biçimde tamamlanması konusunda, hem borçlu hemde hak sahibi durumundadırlar.

Kat irtifak sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine ….devamı için tıklayınız

 1. Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ilerde kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak …devamı için tıklayınız

 1. Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.
 2. Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi veya kamulaştırılmasıyla kendiliğinden sona erer.

Kat irtifakına konu plan arsa …devamı için tıklayınız

C-38:

Kat malikleri kurulu anagayrimenkulün yönetiminde asıl yetkili organdır. Bu kurul yönetim görevini alacağı kararlar ile yapar. Kat maliklerinin anagayrimenkulün yönetimine ve denetimine katılma hak ve görevleri vardır. Bu hak ve görevlerini anagayrimenkulün yönetim ve denetim organlarında (kat malikleri kurulu, yönetici/yönetim kurulu, denetçi/denetim kurulu) görev alarak kullanırlar.

KMK: MD-27 gereğince anagayrimenkul kat malikleri kurulunca yönetilir, ancak günlük hayatta kurul olarak kararlar alarak yönetmek fiili ve pratik olarak mümkün değildir. Sayısı çok olan bu kurul doğrudan bu görevi yerine getiremez, bunun için KMK bu …devamı için tıklayınız

C-39:  “YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN HEM SAYI HEMDE ARSA PAYI BAKIMINDAN ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN ATANIR”. Yöneticinin bu çifte çoğunluk (sayı ve arsa payı) ile seçilmesi emredici hukuk kuralı olup yönetim planına bunun aksine bir hüküm konamaz. YÖNETİM PLANINDA TERSİNE HÜKÜM BULUNSA BİLE BUNA BAKILMAKSIZIN YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN HEM SAYI HEMDE ARSA PAYI BAKIMINDAN ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN ATANIR. (Y.18.HD., 26.02.1998 T., 1997/12739 E.,1998/1803 K.).

Yönetici ataması yapılan kat malikleri …devamı için tıklayınız

C-40:Kat malikleri anataşınmazın yönetiminde anlaşamazsa veya toplanıp da bir yönetici atayamazlarsa o taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesince, KAT MALİKLERİNDEN BİRİNİN BAŞVURUSU üzerine ve mümkünse diğer kat malikleri de dinlendikten sonra bir yönetici atanır ve bu karar bütün kat maliklerine tebliğ edilir. Bu karar kat maliklerince temyiz edilebilir.

Yönetici atanması için hakime başvurma yetkisi sadece kat maliklerine aittir.

Yönetici atanamadığına ilişkin kat malikleri kurulu kararının bulunması durumunda, sulh mahkemesince yönetici atanması için …devamı için tıklayınız

C-41:Yönetici her zaman istifa edebilir. Haklı bir nedene dayanmıyorsa maliklerin uğradığı zararı tazmin etmek zorunda kalır. Kat maliklerinin ihtara rağmen borçlarını yerine getirmemeleri haklı bir istifa nedenidir.

Kat malikleri kurulu haklı sebepler varsa her zaman yöneticiyi azledebilir. Yani görev süresi dolmadan kat malikleri kurulu yöntemine uygun biçimde toplanıp alacağı bir kararla yöneticinin görevine son verip yeni yönetici seçebilir.

Görevden çekilen veya uzaklaştırılan yöneticinin artık yöneticilik vasfı kalmaz, kat maliklerini temsil yetkisi sona erer. Kat malikleri….devamı için tıklayınız 

C-42:  Yönetim planında başka türlü düzenlenmedikçe,

Blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.

Blok ve blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Bu yönetici ve temsilciler Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda üye sıfatı ile görev yaparlar ve toplu yapı yöneticisini/yönetim kurulunu da seçerler. Bu şekilde blok yöneticileri bloklarının …devamı için tıklayınız