Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI AYRI BİR KAĞIDA YAZILABİLİRMİ ?

09.01.2010 günlü kat malikleri kurulu toplantı tutanağının 7. Maddesinde KATILANLARIN TÜMÜNÜN OYLARI ile toplantı tutanağının altının divan başkanlığı ve üyeleri tarafından imzalanmasına karar verildiği, alınan bu karar uyarınca toplantıda alınan kararların ayrı bir kağıda yazılarak altının divan heyetince imzalandığı, bunun karar defterine yapıştırıldığı ve toplantıya katılanlarca imzalanmış bulunan bir hazirun cetveli düzenlendiğine göre 634 sayılı yasanın 32/4.maddesinde belirtilen şekil şartlarına uyulmadığından bahisle kat malikleri kurulu toplantısı ve alınan kararların iptali istenemez.” (Y.18.HD. 06.02.2012 T., 2012/365 E., 2012/1035K.)