Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ESASLARI NELERDİR ?

:“Önemli bir sebebin çıkması halinde, YÖNETİCİNİN VEYA DENETÇİNİN VEYA KAT MALİKLERİNDEN ÜÇTE BİRİNİN istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, TOPLANTI SEBEBİDE bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. (KMK. MD:29/b) Anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili olarak kat maliklerinin toplanıp karar almasını gerektiren önemli bir sebebin ortaya çıkması durumunda kat malikleri her zaman toplanabilir. Sebebin önemli olup olmadığını belirleme yetkisi kat maliklerine aittir, hakim bu konuya müdahale edemez. Olağanüstü toplantı yapmada herhangi bir kısıtlama yoktur, istendiği kadar yapılabilir. Olağanüstü toplantı isteyen denetçi veya kat maliklerinin 1/3 ü bu isteklerini yazılı olarak yöneticiye yapmalıdır. Toplantı çağrısını yapma yetkisi sadece yöneticiye aittir. Yöneticinin burada toplantıya çağrı sebebini değerlendirip, kat maliklerini toplantıya çağırıp çağırmama hususunda herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Yönetici kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmazsa yöneticinin değiştirilmesi yoluna gidilir. Yönetici vekalet sözleşmesine göre(borçlar kanunu gereği) sorumludur. Bunu sağlamak için bulunulan yerin sulh hukuk mahkemesine dava açılır. Hakim kurulun toplantı işini yürütecek bir görevli tayin etmelidir. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR SIKI ŞEKİL ŞARTINA BAĞLIDIR.

“İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman YEDİ günden az olamaz.(KMK. MD:29/c) Yukarıdaki emredici hüküm gereği olağanüstü toplantı çağrısı toplantının ne zaman ve nerede yapılacağını da belirtecek şekilde toplantı tarihinden 15 gün önce kat malikinin eline geçecek şekilde postaya verilmeli veya imza karşılığı teslim edilmelidir.