Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

APARTMAN VE SİTE (KAT MÜLKİYETİ) MEVZUATI

 TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  ANAYASASI

       KANUNLAR

 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Md:688,689,690,691,692,693, 694,695,696,737,738,744,750)
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 6102 Türk Ticaret Kanunu
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
 • 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu (EK-Md: 1)
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu (Md: 16,21,27,30,36,37)
 • 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu
 • 2560 Sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
 • 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu (Md: 62)
 • 5510 Sayılı Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Md: 6,8,9)
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (Md: 5,8,11,16,17,18)
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi (15 EKİM 1978)
 • Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (2003)
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • 1512 Sayılı Noterlik Kanunu
 • 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 • 3516 Sayılı Ölçü Ve Ayarlar Kanunu
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 • 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Md: 73)
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun
 • 2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

    TÜZÜKLER

 • Tebligat Tüzüğü
 • Konut Kapıcıları Tüzüğü

     YÖNETMELİKLER

 • Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik
 • Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
 • Ev Ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik
 • Ev Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
 • Kuduz Hastalığından Korunma Ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
 • Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
 • Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
 • Otopark Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Asansör yönetmeliği
 • Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İşverenin İşyeri, Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Asgari Ücret Yönetmeliği
 • Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik
 • Isı Sayaçlarının Muayene Yönetmeliği
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
 • Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
 • Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Kooperatif Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • Noterlik Kanunu Yönetmeliği
 • Tapu Kanunu Yönetmeliği
 • 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
 • İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 • İSKİ Abone Hizmetleri Tarife Ve Uygulama Yönetmeliği
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik
 • Elektrik Enerjisi İmdat Grupları Ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği
 • Sıfır Atık Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

      GENELGE, TEBLİĞ, YÖNERGE VE KARARNAMELER

 • 587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Sağlık Bakanlığının Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.08.2007 Tarih ve 8.10.0.TSH. 0.10.00.04 Sayılı Su Kesintilerinde Alınacak Tedbirler Genelgesi
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genelge No: 1651 2008/1
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genelge No: 1666 2008/16
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genelge No: 1476 / 9.7.1985
 • Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
 • Emniyet Genel Müdürlüğünün Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi
 • TS İSO 11602-2
 • İş ağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 • Site Yönetimine Ait Havuz İşletmesi Ve Büfe-Kafe Kiralamasının Nasıl Vergilendirileceği Hk. Mukteza/Özelge (Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-37
 • Site Yöneticisi İle Güvenlik, Temizlik, Teknik, Aidat takip Ve Büro hizmetleriyle Görevli Personele Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi Hk. Mükteza/Özelge (B.07.4.DEF.0.34.11./GVK-23/6)
 • İçişleri Bakanlığının 26.11.2013 Tarih ve 26554408.010.06.01/6094 sayılı “Günübirlik Kiralanan Yerler” Genelgesi
 • MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formları