Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

HAKİMİN MÜDAHALESİ NE ZAMAN VE NASIL OLUR ?

KMK: MD-33 “Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim (kararın yüze karşı okunması) veya tebliğ (kararın kişiye posta aracılığıyla ulaştırılmasıdır) eder.

Tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, iki yüz elli Türk lirasından iki bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.”

Kat malikleri kurulu kararlarının iptali için davalar belirli süre içinde açılabilmektedir. Kat malikleri kurulu toplantısına katılmış veya katılmamış olma durumuna göre de değişiklik göstermektedir.

  1. Kat malikleri kurulu toplantısına katılmamış dolayısıyla da karara olumlu veya olumsuz oy vermemiş kat malikleri kararın iptali için dava açma hakkına sahiptirler. Bu kat malikleri bu haklarını kararı öğrendikleri tarihten başlamak üzere bir ay içinde kullanabilirler.
  2. Kat malikleri kurulu toplantısına katılmış olan kat malikleri ise ancak karara karşı olumsuz oy kullanmaları ve olumsuz oy kullanma nedenlerini (muhalefet gerekçesi/şerhi) karar altına yazıp imzalamaları şartıyla dava açabilirler. Bu kat malikleri karar tarihinden itibaren bir ay içinde bu haklarını kullanabilirler.
  3. Oylamaya katılıp çekimser oy vermiş olan kat malikleri de dava açabilmektedirler. Bu kat malikleri de karar tarihinden itibaren bir ay içinde bu haklarını kullanabilirler.
  4. Toplantıya katılıp karara olumlu oy veren kat malikleri kural olarak karar iptal davası açamazlar.

KARARDAN İTİBAREN ALTI (6) AY GEÇMEKLE DAVA HAKKI TÜM MALİKLER İÇİN DÜŞER.

Kat malikleri kurulu kararları sonradan bağımsız bölüm maliki olan kişileri de bağlar ve eski malik için geçerli olan dava süresi işlemeye devam eder ve yeni malik ancak kalan süre içinde dava açabilir.

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ YOK HÜKMÜNDE OLMASI (Bir hukuki işlemin kanuni unsurlarından birinin bulunmaması ve bu nedenle işlemin çok ağır şekilde sakat olması halidir. Yok hükmünde olan bir işlem yoktur, doğmamıştır böyle bir işlemin yokluğuna karar vermek dahi gerekmez. ÖR: Kat malikleri kurulunun mimari projede değişiklik yapma kararı alması, çünkü bu görev belediyenindir.)VEYA MUTLAK BUTLANLA ( Kanunun öngördüğü kurucu unsurları bulundurmakla beraber kanunun emredici hükümlerine aykırı olma halidir. Mutlak butlanla hükümsüz bir işlem doğmuştur, vardır ama ortadan kaldırılabilir. ÖR: KMK: MD-24 e göre kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde dispanser açılamaz şeklindeki emredici hükme rağmen açılması yönünde bir karar alınırsa toplantı diğer tüm yönlerden kanuna uygun olsa bile karar mutlak butlanla sakattır.) HÜKÜMSÜZ SAYILDIĞI HALLERDE İPTAL DAVASI SÜREYE BAĞLI OLMADAN AÇILABİLİR. Yok hükmünde olmak veya mutlak butlanla sakat olmak mahkemelerce resen (kendiliğinden)dikkate alınır. Yargıtay’ın devamlılık kazanan uygulamalarına göre:

  1. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olan kat malikleri kurulu kararları yok hükmündedir.
  2. Toplantı nisabı sağlanmadan yapılan toplantılarda alınan kararlar yok hükmündedir.
  3. İkili çoğunluktan birinin eksik kaldığı yönetici seçimi kararı nisbi butlanla hükümsüzdür.( İlgililerden birinin ileri sürmesi üzerine göz önüne alınan, tamamen bozuk olmayan fakat bozulabilen işlemlerdir. İşlem kendiliğinden geçersiz sayılmaz. Hakim kendiliğinden iptal kararı vermez.
  4. Oybirliği gerektiren konularda, oy çokluğu ile alınan kararlar yok hükmündedir.