Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞAN TOPLANTI ESASLARI NELERDİR ?

: Toplantı zamanı: KMK. MD: 29 kurulun toplanma zaman ve usullerini hükme bağlamıştır. “Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.” (KMK. MD: 29/a) Kurulun ne zaman toplanacağı yönetim planında belirlenmiş olmalıdır, ancak en azından yılda bir kere toplanması zorunludur. Kurulun iki tür toplantısı vardır. Birincisi Yılda bir seferden az olmamak kaydıyla Yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse ocak ayı içerisinde yapılan OLAĞAN TOPLANTILAR, ikincisi ise önemli bir sebebin çıkması halinde yapılan OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTILARDIR. Yönetim planında olağan toplantı için bir tarih belirlenmemişse her takvim yılının ilk ayı(OCAK AYI)içinde olağan olarak toplanılır. Birden fazla olağan toplantı belirlenebilir. Kanun maddesinde olağan toplantıyla ilgili zorunlu bir çağrı şekli belirlenmemişse de toplantı tarihi yıl, ay, gün, saat olarak ve yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıyla ilgili bilgileri kapsayacak şekilde kat maliklerine bildirilmesi uygun olacaktır. Olağan toplantıda karar yeter sayısı sağlamak koşuluyla gündeme yeni madde eklenebilir.