Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULUNUN KARARI NEDİR, KARAR DEFTERİ NEDİR ?

KMK : MD-32 : “Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek KARARLARA göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli (külli halefiyet: Mirasta bir mal varlığının bütün olarak, yani aktif ve pasifleriyle/borçlarıyla tek bir işlemle bir kimseden başka bir kimseye geçmesidir)ve cüzi (Mirasta cüzi halefler miras bırakanın borçlarından sorumlu değillerdir.) halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.”

Karar defteri :

  1. Noter tasdikli olmalıdır. (Tasdik ettirilmemesi yöneticinin cezai sorumluluğunu gerektirir)
  2. Kat malikleri kurulunda alınan tüm kararlar, protokoller, yapılan ihtar ve tebligatın özeti ve tarihleri ile giderler bu deftere kaydedilir ve defterin altı toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
  3. Karara olumsuz oy kullanan kat malikleri muhalefet gerekçelerini de yazarak defterin altını imzalarlar.
  4. Kanun bütün kat maliklerinin defteri imzalamalarını emrettiği için hazirun cetveline atıfta bulunarak divan kurulunun imzasıyla yetinilmemelidir. (Yargıtay bir kararında divan kurulunun imzalamasını da yeterli görmüştür.)
  5. Uyuşmazlık halinde önemli bİr kanıt değeri taşıdığı için karar defterinin tutulmasında özen gösterilmelidir.
  6. Defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde (OCAK ayı sonuna kadar) yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bunu yerine getirmeyen yöneticiye 50 TL den 2000 TL ye kadar idari para cezası verilir.

Kat malikleri kurulunun kararları anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili olacak ve kuruluş sözleşmesine, yönetim planına ve kanunların emredici hükümlerine aykırı olmayacaktır. Kuruluş sözleşmesine ve yönetim planına aykırı karar yönetim planını değiştirecek çoğunlukta olursa geçerli olabilirken kanunlara aykırı karar hukuki geçerlilik ifade etmeyecektir.

Toplantıya katılıp katılmadığına veya olumlu oy kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın kat malikleri, külli ve cüzi halefleri, yöneticiler ve denetçiler bu kararlara uymak zorundadır. Olumsuz oy kullanan malik isterse mahkemeye başvurabilir ama kat malikleri kurulunun kararları mahkemece iptal edilinceye kadar uymak zorundadır. Yönetimle ilgili konularda (ör: yönetici/denetçi seçimi, işletme projesi yapımı vb)kat malikleri kuruluna başvurmadan mahkemeye gidilmemelidir. Ancak mülkiyet haklarını etkileyen konularda direk mahkemeye müracaat edilebilir. KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ İSTEMİYLE SADECE KAT MALİKLERİ DAVA AÇABİLİRLER. Kiracı veya başka hukuki nedene dayanarak devamlı surette yararlananlar karar doğrudan kendilerini ilgilendirmesi durumunda dava açabilir. KAT MALİKLERİ KURULU YÖNETİMLE İLGİLİ DAHA ÖNCE VERDİĞİ BİR KARARI DEĞİŞTİRMEYE VE KALDIRMAYA HER ZAMAN İÇİN YETKİLİDİR.