Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULUNUN(GENEL KURULUN) GÖREVLERİ NELERDİR ?

 1. Anagayrimenkulü sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca vereceği kararlara göre yönetmek.
 2. Kat malikleri arasında, veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve karara bağlamak.
 3. Aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) anagayrimenkulün yönetimini vermek. Bunun için yapılacak seçimde yöneticiyi/yönetim kurulunu kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçmek.
 4. Haklı bir sebebin çıkması halinde yöneticiden teminat göstermesini istemek.
 5. İşletme projesini kabul etmek, projeye itiraz edilirse işletme projesini yeniden incelemek, projeyi ya aynan kabul etmek veya yeni bir işletme projesi yapmak.
 6. Yönetim planında yazılı zamanlarda böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde gelir giderlerle ilgili yöneticinin/yönetim kurulunun hesap vermesini sağlamak.
 7. Kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağına, katılacaksa ne oranda katılacağına karar vermek.
 8. Yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı denetlemek ve haklı bir sebebin çıkması halinde her zaman değiştirmek.
 9. Yönetim planında belirtilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman belirtilmemişse üç ayda bir (haklı bir sebebin çıkması halinde her zaman)hesapları denetlemek.
 10. Denetim işini kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiye  veya üç kişilik bir denetleme kuruluna vermek(zorunlu değil).
 11. Yönetim planı yapmak, gerektiği zaman yönetim planını değiştirmek
 12. Yönetmelik, Yönerge, Devamlı talimat ve Talimat yapmak ve gerektiği zamanlarda değişiklik yapmak.
 13. Anagayrimenkulü tayin edeceği değer üzerinden sigorta ettirmek, aksine sözleşme yoksa sigorta giderlerini arsa payı oranında kat maliklerine paylaştırmak.
 14. KMK: MD-4 te sayılanların dışında sözleşme ile ortak yer belirlemek.(Gerekiyorsa)
 15. Anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptırmaya 4/5 nin yazılı rızasıyla onay vermek.
 16. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilavelere sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar vermek.
 17. Isı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar vermek.(NOT: Toplam inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesine oy birliği ile karar vermek.)
 18. Çok masraflı ve lüks harcamalara masrafları kendileri tarafından ödenmek şartıyla isteyen kat malikleri ile karar vermek.
 19. Kat ilavesi, çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24. Maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesine oy birliği ile karar vermek.
 20. Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolması gibi temliki tasarruflar veya apartmanın dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli işlere oy birliği ile karar vermek.
 21. Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma ölçüsünü isterse oybirliği ile KMK: MD-20 dışındaki ölçü dışında belirlemek.
 22. 25nci madde gereğince çekilmezlik hali meydana geldiğinde bu kat maliki hakkında bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine arsa payı oranında devredilmesi için dava açılmasına aksi kararlaştırılmadıkça diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar vermek.
 23. Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümüne sinema, kahvehane, bar, gibi eğlence yeri, fırın, lokanta gibi gıda ve beslenme yeri, basımevi, dükkan vb yerlerin açılması için oy birliği ile karar vermek.
 24. Yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde olağan olarak toplanmak.(Toplu yapılarda en geç iki yılda bir, eğer zaman gösterilmemişse ikinci takvim yılının ilk ayı içinde)
 25. Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine olağanüstü olarak toplanmak.