Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MÜLKİYETİNDE ARSA PAYI NEDİR?

ARSA PAYI anagayrimenkulün yönetiminde söz sahibi olma durumu ile haklardan faydalanma ve yükümlülüklere katılma oranlarını belirler. ARSA PAYI oranı o arsa üzerindeki anayasa ile teminat altına alınan mülkiyet hakkının da bir yansımasıdır. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının hız kazandığı günümüzde kentsel dönüşüm yasasına göre afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için alınacak kararlarda ARSA PAYLARININ önemi çok büyüktür, çünkü sahip oldukları hak ve yükümlülükler ARSA PAYI ile orantılıdır. Kamulaştırmalarda da bağımsız bölümlere ödenecek bedel ARSA PAYI dikkate alınarak takdir edilmektedir. 

KMK arsa payını şöyle tarif etmektedir. “Arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına ARSA PAYI denir.”(KMK: MD-2.d).  Kat malikleri binanın üzerinde bulunduğu arsanın da müşterek malikidirler. Bir ortak arsa üzerine bina yapıldıktan sonra arsa üzerindeki ortaklık bağımsız bölümlere tahsis edilen ARSA PAYLARI üzerinden devam eder. ARSA PAYI kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken yapı veya yapıların bulunduğu arsadan bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında verilen payı ifade etmektedir. ARSA PAYI sadece bağımsız bölümlere tahsis edilebilir ve her biri için ayrı ayrı olacak şekilde belirlenir, ortak alanlar için ARSA PAYI tahsisi mümkün değildir. ARSA PAYI bağımsız bölümlerin sayısına bölünerek eşit pay verilemeyeceği gibi bağımsız bölümlerin büyüklüklerine yani metrekarelerine göre de gelişigüzel verilmemelidir. Bu yanlış ve adil olmayan bir uygulamadır