Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

YÖNETİCİNİN HAKİM (SULH HUKUK MAHKEMESİ) TARAFINDAN ATANMASI/SEÇİLMESİ NASIL OLUR ?

Kat malikleri anataşınmazın yönetiminde anlaşamazsa veya toplanıp da bir yönetici atayamazlarsa o taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesince, KAT MALİKLERİNDEN BİRİNİN BAŞVURUSU üzerine ve mümkünse diğer kat malikleri de dinlendikten sonra bir yönetici atanır ve bu karar bütün kat maliklerine tebliğ edilir. Bu karar kat maliklerince temyiz edilebilir.

Yönetici atanması için hakime başvurma yetkisi sadece kat maliklerine aittir.

Yönetici atanamadığına ilişkin kat malikleri kurulu kararının bulunması durumunda, sulh mahkemesince yönetici atanması için gerekli koşulun gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerekir.

Mahkemece yönetici atanabilmesi için yöneticiliğin boşalması ön koşul olup ayrıca kat maliklerinin toplanıp da bir yönetici atayamamış olmaları gerekir. Yönetici görevde olduğu sürece mahkeme yönetici atayamaz.

Yönetim planında yöneticinin kat malikleri arasından atanacağına dair bir hüküm varsa hakim de bu madde hükmünü gözetir. Ancak kat maliklerinden hiç birisi yöneticiliği kabul etmezse dışarıdan atanabilir.

Hakim tarafından atanan yönetici ister kat maliki ister dışarıdan olsun kat malikleri kurulunca atanan yöneticiyle aynı hak, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Kanun hakimin atadığı yöneticinin atama kararı üzerinden altı ay geçmedikçe kat malikleri tarafından değiştirilemeyeceğini belirterek kat maliklerinin yetkisine kısıtlama getirmiştir. Haklı bir durum ortaya çıkarsa ancak hakimin izni ile değiştirilebilir. Hakim yeni yöneticinin kat malikleri tarafından atanamayacağına kanaat getirirse yeni yöneticiyi de kendisi atar.

Kendisine usulüne uygun müracaat yapılmaz ise hakim resen harekete geçerek yönetici ataması yapamaz.

Yönetici atanması için mahkemeye başvuru yapıldıktan sonra kat malikleri kurulu toplanıp yönetici seçerlerse yönetici sorunu ve davanın konusu kalmamış olacaktır.

Hakim tarafından dışardan atanan yöneticinin ücreti ve bağlı olacağı koşullar mahkeme kararında yer almalıdır. Kat maliklerinin ayrıca sözleşme yapmaları gerekmez.