Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

ARSA PAYI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

:…ARSA PAYLARININ bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, ARSA PAYLARININ yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir”. (KMK:3.b)Görüldüğü gibi dava açma yetkisi sadece kat maliki veya kat irtifakı sahibi veya mirasçılarına aittir. Bağımsız bölümlere hiç ARSA PAYI özgülenmediği veya değerleriyle orantılı ARSA PAYI özgülenmediği hallerde ARSA PAYININ yeniden düzeltilmesi için mahkemeye başvurulabilir. Bu davanın bütün kat maliklerine yöneltilmesi gerekir. Dava açan kişi her şeyden önce iyi niyetli olmalıdır. Davacının kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasını isteyenlerden olduğu ve resmi senette imzası bulunduğu tespit edilirse iyi niyetli olmadığı anlaşılır. Kat mülkiyetinin mahkeme kararı ile kurulduğu hallerde, ARSA PAYLARININ düzeltilmesi, kesin hüküm nedeniyle talep edilemez. Dava sonucunda ARSA PAYLARININ değiştirilmesine karar verilirse tüm bağımsız bölümlerin ARSA PAYLARININ düzeltilerek tapuya tescili gerekir. Bu davalarda kat maliki olmayan yöneticinin husumet ehliyeti yoktur. Bu davalara ana taşınmazın bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesinde bakılır. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı statüsü devam ettiği sürece yani zaman aşımına tabi olmaksızın her zaman dava açılabilir. Kanun ARSA PAYININ her ne kadar konum ve büyüklüğüne bakılarak tespit edileceğini belirtmişse de yargıtay konum ve büyüklüğün yanında bağımsız bölümün bulunduğu kat, yola cephesi, cephesi varsa yolun ana yol mu tali yol mu olduğu, deniz manzarası bulunup bulunmadığı, güneş alıp almadığı, rüzgave dış etkenlerden etkilenme, varsa eklentilerinin de dikkate alınmasını vurgulamıştır. Yargıtay yine bir kararında bağımsız bölümlerin değerlerine olumlu ya da olumsuz etki eden tüm unsurların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, bu yapılmadan salt bağımsız bölümlerin yüzölçümüne göre hesaplama yapılmasının yanlış olacağını belirtmiştir.

 Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen ARSA PAYI, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. Sadece 44 ncü md. gereğince yapılan bağımsız bölüm ilavesi sonucunda ARSA PAYLARINDA değişiklik yapılır.”(KMK: 3.b) Dış etkenlerle(imar planı değişikliği, yeni yol açılması gibi), farklı aksesuvar kullanımı, değerlendirmeye esas alınacak tarihten sonraki imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri, bakım ve onarım çalışmaları gibi sebeplerle bağımsız bölümün değerinde sonradan meydana gelen değişiklikler gerekçe gösterilerek ARSA PAYI değiştirilemez.  ARSA PAYI kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulduğu tarihte belirlendiğinden yapılan itirazlarda incelemeler ve hesaplamalar yine bu tarihler dikkate alınarak yapılır. Bütün kat malikleri, kat malikleri kurulunda oy birliği ile alacakları bir kararla ARSA PAYINDA ki yanlışlığı “anlaşma” ile düzeltebilirler. Bu durumda ARSA PAYLARI yeniden düzenlenir ve bir liste ile tapu idaresine bildirilir.