Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

Denetim Danışmanlığı

DENETİM TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI

DENETİM KONTROL FORMLARININ HAZIRLANMASI

DENETİM RAPORLARININ HAZIRLANMASI

DENETİM RAPORLARININ YAYIMLANMASI

GEREKTİĞİNDE KAT MALİKLERİNİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI

DENETİM DEFTERİNİN TUTULMASI VE NOTER ONAYININ YAPTIRILMASI

 

       DOĞRU DENETLENİP, PERFORMANSI ÖLÇÜLMEYEN YÖNETİMİN   HİZMET KALİTESİ YÜKSELTİLEMEZ.

   Sitelerimizde genel olarak yönetim faaliyetleri öne çıkar, ama en az onun kadar, belki de daha fazla önemli olan denetim faaliyetleri hep ihmal edilir. Halbuki kat malikleri adına, objektif bir bakış açısıyla yönetici/yönetim kurulunun görevlerinin tam olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü için denetim zorunludur. Uygulamada ya hiç yapılmaz ya da sadece bir formalitenin yerine getirilmesi gibi önemsiz bir faaliyet olarak görülür ve ehliyetli olmayan kişiler tarafından yapılır. Bazen de eksik anlaşılıp sadece mali konular denetlenir, diğer görev alanları hiç denetlenmez.

   Nasıl ki profesyonel destek almadan yöneticilik yapılamaz diyorsak, artık çok büyüyen, binlerce bağımsız bölüm, milyonlarca liralık bütçe, yüzlerce çalışan, çok fazla sayıda teknolojik sistemlerle donatılmış sosyal ve kolaylık tesisleri içinde barındıran sitelerinizi etkin şekilde denetlemek profesyonel destek almadan yapılamaz. Bunun için sitenizde iki türlü denetçi olmalıdır.                                                               

    1.İç denetçi (Kat malikleri arasından seçilen denetçiler)                                            

    2.Dış denetçi (Uzmanlığı denetçilik olan profesyoneller)                                                                                                                                                                                           

      Biz AKAY YÖNETİŞİM olarak, kat maliki olması yasal zorunluluk olduğu için her türlü yetki ve sorumluluk denetçilerde kalmak kaydıyla “dış denetçi/bağımsız site denetimci” leri olarak size profesyonel destek sunuyoruz.                                                                                                                                                                                     

   Etkili bir denetim iyi yönetişim için de şarttır. Denetçiler ne kadar güçlü ve etkili olursa, site yönetimlerinin hesap verebilirliği, saydamlığı ve etkinliği dolayısıyla verimlilikleri o ölçüde artar.                          

   Biz öncelikle işletme projesi/bütçeyi çok iyi inceleyerek harcamaların bütçeye göre yapılıp yapılmadığını, bütçe dışı harcama yapılıp yapılmadığını, kat malikleri kurulunun kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyoruz. Görev denetimi için de yürürlükteki mevzuata (yönetim planı, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, özelge/genelge vb) göre yönetici/yönetim kurulunun görevini yapıp yapmadığını inceliyoruz.

   Denetçilerin sekreterya faaliyetleri ve her türlü bilgi ve belgeye kolayca ulaşmaları için yöneticilerin gerekli desteği sağlamaları zorunludur.

   AKAY YÖNETİŞİM OLARAK DIŞ DENETLEYİCİLİĞİNİZE/DENETİM DANIŞMANLIĞINIZA TALİBİZ.

   

  DENETİM  STANDARTLARIMIZ:                                                                                                                                                        

      Denetim faaliyetini yerine getirirken yapacağımız işleri belirleyen, denetim faaliyetlerimize ışık tutan denetim standartlarına harfiyen uyuyoruz. Zaman zaman gerektiğinde kendi yorumumuzu da katıyoruz. Kaliteli bir denetim için, yapacağımız işleri adım adım belirleyen denetim standartlarımız aşağıdadır.

   1.Genel standartlar: Sahip olmamız gereken nitelikleri belirleyen standartlardır.                                 

         *Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı: Bizler yeterli bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahip kişiler olarak, kat mülkiyetinin, hukuki, mali, teknik, güvenlik, temizlik, peyzaj vb konularına çok iyi hakimiz ve tecrübeliyiz.

         *Bağımsızlık standardı: Bağımsızlık güvenirliğimiz açısından son derece önemlidir. Dış etkenlerin etkisinde kalmadan, bağımsızlığımızdan ve dürüstlüğümüzden ödün vermeden çalışıyoruz. Eğer kat malikleri bağımsızlığımızdan kuşku duyarlarsa inandırıcılığımızı kaybettiğimizi düşünerek görevi derhal bırakıyoruz.

         *Mesleki özen standardı: Denetimin her safhasında denetçiliğe ait özen ve titizliği gösteriyor, denetçiliğin gerektirdiği kurallara uyuyoruz. Site yönetimi tarafından söylenenlerin, kişisel ilişkiler bozulmasın düşüncesiyle doğruluğu araştırılmadan kabul etmiyoruz.

   2.Çalışma alanı standartları: Denetimin planlanması ve yürütülmesinde bu standartlara uyuyoruz.

         *Planlama ve gözetim: Önce sırasıyla izleyeceğimiz adımları belirleyerek işe başlıyor ve stratejiyi belirliyoruz. İyi bir planlama denetimin başarısını ve kalitesini arttırır. Ne, ne zaman, nasıl, nerede, neden, kim tarafından, hangi maliyetle, hangi sürede gibi soruların cevaplarını bulacak şekilde planlama yapıyoruz.

         *Kanıt toplama: Denetimin sonunda bir yargıya ulaşabilmek için yeterli miktarda kanıt toplanmalıdır. Yönetimin sunduğu finansal tablolar veya diğer belgelerin doğruluğunu bu kanıtlar ile test ediyoruz. Kanıtların kalitesi, doğru yargıya varmaya yetecek yeterlilikte olmalıdır.                                         

   3.Raporlama standardı: Denetim raporu denetim sürecinin sonunda ulaşılan yargının, kat maliklerine sunulduğu çok önemli bir belgedir ve denetimin son aşamasıdır. Denetimin sonunda kat maliklerine/temsilciler kuruluna yönetim planında belirtilen sürede sunulmak üzere mutlaka olumlu veya olumsuz bir yargıya varıyor ve bu yargımızı açıkça denetim raporuna yazıyoruz. Hiç bir bulguyu kat maliklerinden saklamıyoruz. Gerçek durumu yansıtmayan, olumsuzlukları saklayan raporlar yazmıyoruz. Finansal tabloları genel kabul görmüş ve kat maliklerinin anlayacağı şekilde düzenliyoruz. Tabloları dip notlar ile açıklıyoruz. Denetim raporunu tarafsız ve kolay anlaşılır olarak hazırlıyor, yoruma açık, belirsiz ifadeler kullanmıyoruz. Çünkü adına hareket edilen kat malikleri denetim raporunun sonucuna göre yöneticileri hakkında karar vereceklerdir.

ETİK KURALLARIMIZ:                                                                                                                                               

  1.Bağımsızlık: Temel ve vazgeçilmez ön koşulumuzdur. Bağımsızlık zedelenirse denetim raporunun güvenirliliği de zedelenir. Tam bir objektiflik içinde çalışıyoruz. Kimsenin kararından etkilenmiyoruz. Gerektiğinde bağımsız yargı gücünü de kullanıyoruz. FİNANSAL TABLOLARA TAM BİR DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIKLA YAKLAŞIYORUZ.  Yönetimini ve yönetim danışmanlığını yaptığımız sitelerin denetim danışmanlığını yapmıyoruz.  Yönetimler ile gizli veya açık hiçbir akçeli iş ve istihdam ilişkisi içinde bulunmuyoruz. Yöneticiler ile boşanmış olmak ta dâhil hısımlığımız bulunursa görevi kabul etmiyoruz.  NE KADAR BAĞIMSIZ OLURSAK, DENETİMİN KALİTESİNİN VE GÜVENİRLİĞİNİN DE O KADAR ARTACAĞINI BİLİYORUZ.

  2.Doğruluk ve dürüstlük: Bütün ilişkilerinde açık, doğru ve dürüst davranıyoruz. Gelebilecek her türlü olumsuz isteklere kesinlikle HAYIR cevabı veriyoruz.

  3.Tarafsızlık: Site yöneticilerinin tarafını tutup, vekili olduğumuz kat maliklerine asla ihanet etmiyoruz. Önyargılarımızdan ve çıkar çatışmalarından arınmış olarak hareket ediyor,  kimsenin nüfuzundan ve kararlarından etkilenmiyoruz.

  4.Sorumluluk: Denetim görevimizi yaparken, bir an olsun kat maliklerine karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Ahlaki değerlerin kaynağının sorumluluk duygusu olduğunu biliyoruz.

  5.Profesyonel yeterlilik, ehliyet ve davranış: Kat mülkiyeti konusundaki mesleki bilgimize güveniyoruz. İyi bir profesyonel olmak için;

      >Özel eğitim ve bilgi birikimine sahibiz.

      > Profesyonelliğimiz gereği kat malikleri için sorumluluk hissediyoruz.

      >Görevimizi yaparken kişisel ilişkilerinden asla etkilenmiyoruz.

 6.Güvenilirlik:

 7.Mesleki etik ve ahlak: İyi, doğru, haklı, saygı değer, övgüye değer davranış olan ahlaki davranışı çok önemsiyoruz. Ahlak bir toplumda neyin kabul görüp, neyin reddedileceğini ifade eder. Ahlaki davranışımızın temelini maliklere karşı olan sorumluluk duygumuz oluşturuyoruz. İtibarımızı zedeleyecek tutum ve davranışlarda asla bulunmuyoruz.

9.Sır saklamak: Denetleme sırasında öğrendiğimiz kişisel veri gibi sır niteliğindeki bilgileri üçüncü kişilerle asla paylaşmamayı, kendimizin veya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanmamayı, KVKK’ya uymayı taahhüt ediyoruz.

.

AKAY YÖNETİŞİM aynı zamanda dış denetleyicilik/denetim danışmanlığı hizmeti de vermektedir.